GREATWALL : 宣大山西三镇图说·卷2·大同守道分辖西路总图说

首页 :: 索引 :: 修订历史 :: 最新评论 :: 待建页面 :: 登陆/注册 你好,54.234.13.175
宣大山西三镇图说 -〉卷之二
读者注意,本页中的内容尚未整理完毕。

大同守道分辖西路总图说  本路参将分辖平虏、败胡、迎恩、阻胡凡四城堡,俱极冲之地,边墙东起灭胡堡界,西止南沙河,沿长四十长里六分有奇,边墩六十八座,火路墩四十八座,小市场一处。幅员非广,而以一参将、两守备、两操守当之,盖地冲故也。总属见在官军四千五百一十六员名,马骡九百二十九匹头,内援兵官军一千四百九十八员名,马五百九十六匹。边外驻牧酋首唐文倘不流等与板升部落数万众,未款前侵犯无宁岁。往把汉那吉从此突入请降,若履无人之境。本路兵视诸路为寡,守亦视诸路为难,且山地不产良谷,所种惟苦荞、油麦,早霜薄收,生计萧然。故守兹土者必广招抚以劳来之,勤训练以亚防之,鉴往事而预远图可也。


平虏城图说
  本城土筑于成化十七年,万历二年砖包,周六里三分,高四丈。本路参将驻扎,原设有平虏卫及守备官,除援兵外所领见在官军一千六百六十六员名,马骡一百四十五匹头。边一十九里九分零,边墩二十五座,火路墩三十五座。本城北面邻山,凭高之势险与虏共之,东西邻冈,勾杆易及也。地固随在皆冲,而大水口等处更甚。边外汾水河一带,酋首小四台吉等部落驻牧,通板升。嘉靖间岢岚、应、朔之变,俱从此溃入,往那吉请降,俺答围城月余,城乏薪水,几不自全。议者欲联城接墩以扰全山之势,削冈开渠以豫桑土之谋,盖保障之至计云。


迎恩堡图说
  本堡土筑自嘉靖十十三年,万历元年包以砖石,周一里五分,高三丈七尺。设守备官一员,所领见在官军五百四十五员名,马七十七匹,分边沿长一十里五分,边墩一十七座,火路墩五座,小市场一处,内镇川极冲,通大虏,老鹳嘴次之。边外泥河儿一带,大成台吉、阿郎拾儿圪炭等部落驻牧,通板升。嘉隆间入犯无时,地方大遭惨毒,其最可鉴者石州之变,此首难也,款后虐焰稍自,地方始得安阑,顾兵力寡弱,且小市夷人出入纷错,情形叵测,抚处防范,尤当昕夕加之意焉。


败胡堡图说
  本堡创自嘉靖二十三年,隆庆六年始甃以砖石,周一里五分,高三丈六尺。设操守官一员,所领见在官军四百三十四员名,马四十六匹,分边沿长八里三分,边墩一十五座,火路墩四座,本堡地当冲险,胡骑一驰,呼吸可至,如镇川、泉儿沟等处皆通大虏,零骑不时入掠。边外灰河一带,酋首猛克气等部落驻牧,先年大举入犯朔州地方,长胜墩迄北即近板升,嘉靖末年诸逆为患,此堡被掠更甚,今虽称与灭胡、阻胡诸堡唇齿相依,顾兵力寡弱均也,有警登埤自守颇易,应援安足恃哉?


阻胡堡图说
  本堡西当偏、老之冲,南扼雁代之险,独当一路,孤悬以屏翰三亚要害。建自嘉靖二十三年,故土筑也,隆庆六年始砖包之,周一里一分,高三丈五尺,设操守官一员,把领见在官军三百七十三员名,马六十五匹。分边敞工八里九分,边墩一十一座,火路墩四座,内寺怀极冲,通大虏。边外乾河沟一带,酋首以速贵等部落驻牧,通板升。嘉靖十九年犯山西石州、宁乡,三十二年犯岢岚,率从此入。盖道路险要,虏马冲突,势如建(瓶)(瓴)。虽迎恩、灭胡近在遐睫,三堡犄角,颇可保障,乃广储蓄锐以图自卫之计,尤不可不汲汲也。


上一页 返回目录 下一页
 
当前页面没有留言. [显示留言板]